Impressum

Heraus­geber

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfil­dern

Telefon: +49 711 3409–0
Telefax: +49 711 3409–133
E‑Mail: info@pilz.de

Rechts­form

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfil­dern
Handels­re­gister beim Amts­ge­richt Stutt­gart: HRA 210 893

Komple­mentär Gesell­schaft Peter Pilz GmbH, Ostfil­dern
Handels­re­gister beim Amts­ge­richt Stutt­gart: HRB 210 612

Ust-ID-Nr.: DE145355773

Geschäfts­füh­rung

Susanne Kunschert
Thomas Pilz

Redak­tion

Marke­ting and Commu­ni­ca­tions
Public Rela­tions
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfil­dern
E‑Mail: marketing@pilz.de

Layout und Reali­sie­rung

Die Maga­zi­niker GmbH
Fuchs­eck­straße 7
70188 Stutt­gart
Phone: 0711 396 35–0
E‑Mail: post@magaziniker.de
www.magaziniker.de